Konkurs na hasło promujące kulturę

Regulamin konkursu na hasło promujące kulturę

§ 1. Organizator.
Organizatorem Konkursu jest Biblioteka – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo z siedzibą w Lubiewie.

§ 2. Cel konkursu.
Celem konkursu jest promocja kultury, literatury i czytelnictwa oraz działań Biblioteki – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo wśród mieszkańców Gminy Lubiewo. Konkurs ma skłonić mieszkańców do aktywnego włączenia się w działania popularyzujące kulturę.

§ 3. Przedmiot konkursu.
Przedmiotem konkursu jest napisanie przez uczestnika konkursu hasła, które będzie promowało kulturę, czytelnictwo bądź działania B-CKiP. Dwanaście najwyżej ocenionych haseł zostanie zamieszczonych w kalendarzu wydanym przez B-CKiP na 2018 rok.

§ 4. Warunki uczestnictwa w konkursie i termin przekazywania prac.
1. Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy Gminy Lubiewo, zarówno dzieci, młodzież jak i osoby dorosłe. Nie ma podziału na kategorie wiekowe. Przyjmowane będą wyłącznie zgłoszenia indywidualne.
2. W konkursie oceniane będą wyłącznie hasła spełniające następujące kryteria:
a. napisane pismem komputerowym lub odręcznym (w przypadku prac pisanych pismem odręcznym Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac, które Komisja Konkursowa uzna za niemożliwe do odczytania),
b. nie dłuższe niż 10 słów ,
3. Każdy Uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy hasła do konkursu, które są jego autorskim, indywidualnym pomysłem. Hasła zaczerpnięte z Internetu będą odrzucane.
4. Zgłoszenie haseł do konkursu jest równoznaczne z przejściem majątkowych praw autorskich na rzecz Organizatora bez prawa do wynagrodzenia twórcy.
5. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania do celów promocyjnych i wystawowych wszystkich haseł nadesłanych na konkurs przez wszystkich uczestników.
6. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przekazanie wraz z podpisaną pracą Karty Zgłoszenia Udziału w Konkursie, stanowiącej załącznik do Regulaminu, podpisanej przez pełnoletniego Uczestnika Konkursu, a w przypadku Uczestnika niepełnoletniego przez jego ustawowego przedstawiciela. Podpisanie i przekazanie Karty Zgłoszenia Udziału Organizatorowi jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu.
Zgłoszenie hasła na Konkurs odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub osobiście. Hasło wraz ze skanem karty zgłoszenia należy przesłać na adres bckip@lubiewo.pl do dnia 13 października 2017 do godz. 20.00 lub oddać
a. w Bibliotece – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo, ul. W. Witosa 1, 89-526 Lubiewo
b. w Fili Biblioteki w Bysławiu, ul. Strażacka 1, 89-510 Bysław

§ 5. Organizacja i przebieg konkursu.
1. Uczestnik indywidualny przekazuje prace organizatorowi.
2. Organizator powołuje Komisję Konkursową do oceny zgłoszonych haseł.
3. Komisja będzie oceniać oryginalność, pomysłowość oraz prawidłowe zrozumienie tematu konkursu.
3. Organizator wyłania laureatów Konkursu nie później niż do 27 października 2017 roku.
4. Dwanaście najlepiej ocenionych haseł zostanie wykorzystanych do publikacji w kalendarzu B-CKiP na 2018 rok.

§ 6. Nagrody.
1. Organizator zapewnia 12 nagród rzeczowych dla osób, których hasła zostaną wykorzystane w kalendarzu.
2. Lista laureatów w konkursie zostanie opublikowana na stronie internetowej www.bckip.lubiewo.pl oraz na fanpage www.facebook.com/kulturalubiewo/ w terminie do 27 października 2017.
3. Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie o wynikach konkursu oraz o możliwości osobistego odebrania nagrody w B-CKiP od dnia 30 października 2017, w godzinach pracy instytucji.

 

 

Zobacz inne wpisy z tej samej kategorii

Menu dostępności (ALT+U)