Konkurs na logo

Regulamin konkursu na projekt graficzny logo projektu pt. „PLAŻA- przyszłość, ludzie, animacja, życie, atmosfera”

§ 1. Organizator i przedmiot konkursu

1. Organizatorem konkursu na projekt logo projektu pt. „PLAŻA- przyszłość, ludzie, animacja, życie, atmosfera” realizowanego w ramach Lokalnych Partnerstw PAFW, zwanego dalej „Konkursem” jest Biblioteka – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo z siedzibą w Lubiewie, ul. W. Witosa 1, zwane dalej „Organizatorem”.
2. Celem konkursu jest uzyskanie oryginalnego logo promującego projekt projektu pt. „PLAŻA- przyszłość, ludzie, animacja, życie, atmosfera”, które stanie się oficjalną identyfikacją graficzną i będzie przeznaczone do celów reklamowych i promocyjnych.
3. Projekt powinien być przystosowany do różnego wykorzystania: na przedmiotach użytku codziennego, w materiałach promocyjnych i reklamowych.
4. Konkurs organizowany jest na zasadach określonych niniejszym Regulaminem. Rozpoczyna się w dniu 11 stycznia 2019 r. i trwa do 11 lutego 2019 r., do godz. 19:00 (nieprzekraczalny termin składania prac konkursowych).

§ 2. Uczestnicy konkursu

1. Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych mieszkających na terenie powiatu tucholskiego.
2. Każdy uczestnik Konkursu może złożyć maksymalnie dwa projekty.
3. Prace mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo.
4. Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy.
5. Obowiązkiem uczestnika konkursu jest zapoznanie się z Regulaminem i jego zaakceptowanie.
6. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie Komisji Konkursowej, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.
7. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
a) Dostarczenie projektu zgodnego z wymaganiami niniejszego Regulaminu,
b) Dostarczenie formularza zgłoszeniowego – oświadczenia o udziale w Konkursie i akceptacji postanowień Regulaminu konkursu.

§ 3. Wymagania, jakie powinien spełniać projekt

1. Projekt logo musi być zaprezentowany w wersji kolorowej.
2. Projekt może być wykonany w wersji tradycyjnej (np. narysowany na papierze) lub zaprojektowany na komputerze.
3. Do logo zaprojektowanego na komputerze oprócz wydruku należy załączyć wersję elektroniczną na płycie CD/DVD w formacie pdf lub jpg, png.
4. Znak graficzny, logo może zawierać tekst.
5. Projekt logo musi być dziełem samodzielnym i oryginalnym.
6. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie projekty, które nie brały udziału w innych konkursach.

7. Każdej pracy musi zostać nadany kod identyfikacyjny/sygnatura. Kod/sygnaturę należy zamieścić zarówno na pracy konkursowej, jak i na karcie zgłoszeniowej.
8. Nadsyłane projekty nie mogą być sygnowane w jakikolwiek sposób, który umożliwiłby identyfikację autora.
9. Projekt w formie drukowanej oraz jego wersje elektroniczne muszą być oznaczone tym samy kodem wybranym przez Uczestnika i podanym w załączniku nr 1 (karta zgłoszeniowa).

§ 4. Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie w sposób i w terminie określonym w § 5, projektu zgodnego z wymaganiami określonymi w § 3 niniejszego Regulaminu.
2. Uczestnik Konkursu składa oświadczenie o spełnieniu wszystkich warunków uczestnictwa w konkursie w treści załącznika nr 1.

§ 5. Termin i miejsce nadsyłania prac konkursowych

1. Projekty wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 lutego 2019 roku (decyduje data wpłynięcia pracy do instytucji) na adres:

Biblioteka – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo
Ul. W. Witosa 1,
89-526 Lubiewo
z dopiskiem „konkurs na projekt logo”

lub dostarczyć osobiście na wyżej wymieniony adres do 11 lutego 2019 roku do godz. 19:00.

2. Projekty złożone po terminie wskazanym w ust. 1 nie będą brały udziału w Konkursie.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mające wpływ na prawidłowość zgłoszeń: błędy, pominięcia, utratę, zniszczenie, zamianę, nieupoważniony dostęp do zgłoszeń, lub ich opóźnienie w doręczeniu spowodowane przez działanie czynników niezależnych od Organizatora.
4. Prace konkursowe nie będą odsyłane Uczestnikom. Organizator zobowiązuje się, że nie wykorzysta prac, które nie zostały nagrodzone.
5. Prace konkursowe niespełniające warunków określonych w niniejszym paragrafie nie zostaną dopuszczone do Konkursu.
6. Praca powinna zostać dostarczona w kopercie lub teczce.

§ 6. Kryteria oceny prac konkursowych i rozstrzygnięcie konkursu

1. Oceny złożonych projektów i wyłonienia najlepszego projektu dokona Komisja Konkursowa składającą się z:
a) przedstawicieli Organizatora lub partnerów konkursu,
b) reprezentanta branży marketingowej, turystycznej bądź zajmującej się zagadnieniem identyfikacji wizualnej lub przestrzennej,
c) absolwenta Akademii Sztuk Pięknych
2. Po dokonaniu oceny spełnienia warunków formalnych uczestnictwa w konkursie, prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
a) kryterium kreatywności – zgodnie z którym logo:
powinna cechować oryginalność i innowacyjność, rozumiana jako walor wyjątkowości i niepowtarzalności koncepcji graficznej, która, wzbudza ciekawość i zainteresowanie,
b) kryterium przejrzystości przekazu – zgodnie z którym logo ma służyć identyfikacji wizualnej projektu,
c) kryterium funkcjonalności – zgodnie z którym logo:
– musi funkcjonować w wersji kolorowej i czarno-białej (pozytyw, negatyw) monochromatycznej,
-musi być łatwe do wykorzystania w różnych typach mediów, na różnych nośnikach informacyjno-promocyjnych w tym: prezentacjach, broszurach, plakatach, stronach internetowych, reklamach.

3. Kryteria, o których mowa w ust. 1 będą oceniane wg następującej wagi:
a) kryterium kreatywności i estetyki: 0-10 punktów,
b) kryterium przejrzystości przekazu: 0-8 punktów,
c) kryterium funkcjonalności: 0-5 punktów.

4. Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszych projektów nadesłanych na konkurs do dnia 18 lutego 2019 roku. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora oraz na fanpage Organizatora https://www.facebook.com/kulturalubiewo/ .
5. Wyniki działań Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej.

§ 7. Nagroda

1. Za projekt, który wybierze Komisja Konkursowa, przyznana zostanie nagroda rzeczowa – Głośnik mobilny JBL Charge 3 koloru niebieskiego o wartości 550 zł. Nagroda stanowi gratyfikację za przekazanie wszelkich majątkowych praw autorskich do opracowanego projektu.
2. W przypadku wyboru pracy zespołu nagroda nie ulega zwielokrotnieniu.

§ 8. Wykorzystanie projektu i prawa autorskie

1. W ciągu 10 dni roboczych od ogłoszenia wyników konkursu Organizator zawrze z autorem nagrodzonego nagrodą projektu Znaków odrębną umowę o przeniesieniu na Organizatora wszelkich majątkowych praw autorskich do opracowanego projektu, w szczególności:
a) utrwalania i nieograniczonego zwielokrotniania egzemplarzy projektu logo każdą możliwą techniką dostępną w dniu przeniesienia majątkowych praw autorskich (drukarską, fotograficzną, kserograficzną, zapisu magnetycznego, analogową, cyfrową), w szczególności poprzez drukowanie, skanowanie, wykonywanie odbitek, przy użyciu nośników magnetycznych, magnetooptycznych, cyfrowych, techniką video, techniką komputerową lub przy pomocy rzutnika,
b) wprowadzania do pamięci komputera (w tym do serwera Organizatora), przesyłania przy pomocy sieci multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu,
c) publicznego udostępniania, wystawiania, wyświetlania, w szczególności na ogólnodostępnej wystawie lub ekspozycji, w prasie, w Internecie, na plakatach, w folderach i ulotkach,
d) nieograniczonego w czasie zezwolenia na wykonywanie przez Organizatora zależnych praw autorskich, w tym w szczególności w zakresie tworzenia opracowań utworu, tj. jego tłumaczenia, modyfikacji lub adaptacji do potrzeb Organizatora oraz rozpowszechniania tak powstałych opracowań projektu logo.
2. Zwycięzca konkursu zobowiązuje się do niezgłaszania roszczeń względem Organizatora z tytułu wykorzystania przez niego pracy konkursowej lub z tytułu jej niewykorzystania albo wykorzystania w ograniczonym zakresie.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników konkursu.
2. Przystępując do konkursu uczestnik oświadcza, iż przesłane prace stanowią jego wyłączną własność i nie naruszają praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa oraz, że zaproponowane projekty są nowe i oryginalne oraz nigdzie wcześniej niepublikowane. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność prawną w razie nieposiadania uprawnień do zgłoszenia pracy do konkursu, bądź naruszenia praw autorskich i/lub dóbr osobistych osób trzecich.
3. Organizator nie pokrywa kosztów przygotowania i nadesłania projektów i dokumentów zgłoszeniowych.
4. Zgłoszenie pracy w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu, tym samym Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) przez Organizatora w celach prowadzenia konkursu, wyłonienia laureata i przyznania nagrody.
5. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w projekcie logo.
6. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie oraz, przerwania lub odwołania konkursu. Informacje o zmianach w regulaminie oraz o odwołaniu bądź przerwaniu konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora.
7. Ewentualne spory między Uczestnikami a Organizatorem będą rozstrzygane w drodze
negocjacji, a jeśli na tej drodze nie dojdzie do porozumienia, właściwym do ich rozpoznania będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia informacji o konkursie.

PONIŻEJ LINK Z KARTĄ ZGŁOSZENIOWĄ DO KONKURSU

załącznik do konkursu logo

Zobacz inne wpisy z tej samej kategorii

Menu dostępności (ALT+U)