Napisz Dziennik z podróży i zgarnij nagrody!

Już w maju, w czasie Tygodnia Bibliotek (8 – 15 maja) rozpoczynamy realizację pierwszego bibliotecznego projektu „Poznawanie przez podróżowanie” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sprtu.

KONKURS LITERACKI „Dziennik z podróży” ogłaszamy już dzisiaj, a jego rozstrzygnięcie nastąpi na zakończenie Tygodnia Bibliotek. Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych z gminy Lubiewo.

Termin oddawania prac: od 22 kwietnia do 10 maja

Ogłoszenie wyników: 14 maja

Konkursową pracę razem z niezbędnymi załącznikami (Załącznik nr 1. karta zgłoszeniowa, Załącznik nr 2. RODO, Załącznik nr 3. Oświadczenie o prawach autorskich) należy przesłać mailem na adres bckip@lubiewo.pl lub osobiście oddać (lub wysłać) do B-CKiP w Lubiewie.

Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach wiekowych:

a) dzieci w wieku 8 – 11 lat,

b) starsze dzieci i młodzież w wieku 12 – 16 lat,

c) starsza młodzież i dorośli w wieku powyżej 17 lat.

Dziennik z podróży może być opisem rzeczywistej podróży autora lub podróży fikcyjnej, w która wyruszył autor razem z bohaterem literackim.

UWAGA! Jedna osoba może złożyć jedną pracę konkursową!

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody o łącznej wartości 800 zł!

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO

„Dziennik z podróży”

Biblioteka – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo 2021 r.

§ 1

Cele Konkursu

 1. Doskonalenie umiejętności samodzielnego tworzenia tekstów literackich.
 2. Rozbudzenie pasji czytania literatury podróżniczej i przygodowej.
 3. Aktywne uczestnictwo dzieci i młodzieży w życiu bibliotek.
 4. Rozwijanie zdrowego współzawodnictwa.

.

§ 2

Organizator Konkursu

1. Organizatorem konkursu literackiego „Dziennik z podróży” jest Biblioteka – Centrum Kultury
i Promocji Gminy Lubiewo.

§ 3

Założenia organizacyjne

 1. Konkurs kierowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Lubiewo.
 • Konkurs realizowany jest w ramach realizacji projektu pt. „Poznawanie przez podróżowanie” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
  w ramach programu Partnerstwo dla książki.
 • Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach wiekowych:
  • Dzieci w wieku 8 – 11 lat,
  • Starsze dzieci i młodzież w wieku 12 – 16 lat,
  • Starsza młodzież i dorośli w wieku powyżej 17 lat.
 • Praca konkursowa powinna spełniać niżej określone warunki:
 • Praca konkursowa jest dziełem autorskim. Dzienniki – plagiaty zostaną zdyskwalifikowane.
 • Złożona praca konkursowa jest dziennikiem opisującym rzeczywistą podróż odbytą przez osobę biorącą udział w konkursie lub opisem podróży fikcyjnej z ulubionym bohaterem książki.
 • Dziennik zapisany jest w czytelny sposób (zapis komputerowy lub czytelny zapis ręczny).
 • Złożona praca konkursowa zawiera elementy charakterystyczne dla tej formy literackiej (osobiste zapiski prowadzone z dnia na dzień, opatrzone datą dzienną i ułożone w sposób chronologiczny), a wszelkie odstępstwa mają literackie uzasadnienie.
 • Dziennik poza wątkami pobocznymi powinien opowiadać jakąś jedną wyraźną historię, która będzie łączyć zapiski z poszczególnych dni.
 • Każda kategoria wiekowa powinna spełnić poza powyższymi również warunki ilościowe:
  • I kategoria wiekowa (8 – 11 lat) – minimum 30 zdań, np. 3 dni po 10 zdań.
  • II kategoria wiekowa (12 – 16 lat) – minimum 60 zdań.
  • III kategoria wiekowa (powyżej 17 lat) – minimum 100 zdań.

§ 4

Warunki uczestnictwa

 1. Jeden uczestnik może złożyć jedną pracę konkursową (dziennik z podróży).
 • Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie dziennika wraz z kartą zgłoszeniową (załącznik nr 1.), klauzulą RODO (załącznik nr 2.) oraz oświadczenie
  o prawach autorskich (załącznik nr 3.) i przesłanie kompletu dokumentów do Biblioteki – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo, ul. W. Witosa 1, 89-526 Lubiewo:
  • osobiście do wyznaczonej skrzynki na prace konkursowe,
  • listem tradycyjnym (z dopiskiem „Dziennik z podróży”),

§ 5

Przebieg konkursu na rymowankę

 1. 20.04.2021 (wtorek) – ogłoszenie konkursu.
 • Termin oddawania prac od 22.04.2021 (czwartek) do 10.05.2021 (poniedziałek). Liczy się data wpłynięcia pracy konkursowej.
 • Od 11.05.2021 (wtorek) do 13.05.2020 (piątek) ocena prac konkursowych.
 • 14.05.2020 (piątek) ogłoszenie wyników oraz przekazanie informacji zwycięzcom.
 • O wyłonieniu laureatów konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora.
 • Jury pod uwagę weźmie:
  • oryginalność teksu oraz jego tematu,
  • poprawność struktury dziennika jako formy literackiej,
  • poprawność językową i ortograficzną tekstu,
  • zachowanie minimalnej liczby zdań.
 • Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

§ 6

Ogłoszenie wyników konkursu

 1. Ogłoszenie wyników nastąpi w siedzibie Biblioteki – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo 14 maja 2021 r. po godz. 16:00.
 • Lista   laureatów    zostanie    opublikowana    na    stronie    internetowej    www.bckip.lubiewo.pl oraz na fanpage’u instytucji. Laureaci zostaną poinformowani o zajętym miejscu telefonicznie.
 • Zwycięzcy odbiorą nagrody osobiście wraz z opiekunami po wcześniejszym, indywidualnym uzgodnieniu terminu z dyrektorem B-CKiP.

§ 7

Nagrody

 1. Organizator przyzna w każdej kategorii wiekowej po trzy nagrody, tj. za pierwsze, drugie i trzecie miejsce (Organizator zapewnia 9 nagród rzeczowych dla laureatów konkursu).
 • Laureaci otrzymają dyplom oraz nagrody rzeczowe.
 • Każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom za udział.

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin konkursu dostępny będzie na stronie Organizatora konkursu: www.bckip.lubiewo.pl, a także przesłany zostanie do szkół podstawowych z terenu gminy Lubiewo.
 • Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane do oceny.
 • Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane.
 • Udział w konkursie oznacza zgodę uczestnika na warunki określone w niniejszym Regulaminie.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Zobacz inne wpisy z tej samej kategorii

Menu dostępności (ALT+U)