Relacja z Lokalnego Forum Programu Równać Szanse

W forum uczestniczyło 31 osób,m.in. pracownicy Biblioteki – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo (która była organizatorem forum), dyrektorzy szkół, nauczyciele, pedagodzy, przedstawiciele stowarzyszeń, przedsiębiorcy,urzędnicy, przedstawiciele GOPS-u oraz młodzież realizująca projekty Równać Szanse. Ze strony samorządu przybył wójt Gminy Lubiewo Michał Skałecki oraz przewodniczący Rady Gminy Lubiewo Mirosław Winowiecki. Moderatorem forum była pani Danuta Zdrojewska.

Na początku forum głos zabrał kierownik programu Równać Szanse pan Artur Łęga. Opowiedział o celach programu, którym jest wyrównanie szans młodych ludzi żyjących na wsiach lub w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców, na dobry start w dorosłe życie. Mówił jak ważne jest dla młodzieży samodzielne i świadome osiąganie wyznaczonego przez siebie celu. Na zakończenie zachęcił do składania aplikacji na ogłoszone konkursy grantowe.

Forum zostało podzielone na dwa bloki. W pierwszej części spotkania zaproszeni goście zastanawiali się nad tym jaka jest młodzież w Gminie Lubiewo. Jak spędza wolny czas i jakie ma zainteresowania. Uczestnicy pracowali w czterech grupach. Podczas prezentacji wyników wywiązała się burzliwa dyskusja. Goście próbowali oszacować ile procent młodzieży angażuję się w różne aktywności – jest to od 10 do 20% młodych ludzi. Wśród zainteresowań młodzieży dorośli wymieniali: sport, motoryzację, muzykę, imprezy, nowe technologie, fotografię, gastronomię, taniec, teatr i gry komputerowe. Wśród sposobów na spędzanie wolnego czasu przez młodych ludzi wymieniali udział w zorganizowanych zajęciach, w których rozwijają swoje pasje np. taniec, teatr. Kolejną formą wypoczynku są spotkania ze znajomymi oraz udział w imprezach. A jaka jest młodzież? Wśród pozytywnych cech wymieniano, że jest ambitna, odważna, pomysłowa, aktywna, kreatywna, chętnie podejmuje inicjatywy, zorganizowana i zaradna. Jako złe cechy wymieniono interesowność, wulgarność, czy też uzależnienie od Internetu.

W drugiej części pochyliliśmy się nad zasobami gminy, czyli czym gmina dysponuje z perspektywy oferty dla młodzieży. Silną stroną są zasoby lokalowe, jak i osobowe. W każdym sołectwie znajduje się bowiem świetlica wiejska. Niestety najbogatsza oferta scentralizowana jest w dwóch największych miejscowościach tj. Bysławiu i Lubiewie. Barierą w dotarciu na organizowane zajęcia jest dojazd.

Na zakończenie wypowiedziały się przedstawicielki młodzieży, które były uczestniczkami projektów Równać Szanse. W pierwszej części wystąpienia zwróciły uwagę na różnice między projektami z programu Równać Szanse a innymi, w których brały udział. Opowiadały o jawności budżetu i wpływie młodzieży na dobór tematu zajęć. Ważnym elementem realizacji działań było nawiązanie nowych kontaktów, zarówno w grupie rówieśniczej jak i z osobami dorosłymi. Nowością było także uroczyste zakończenie projektów i możliwość pokazania efektów swojej pracy szerszej grupie odbiorców. Drugim poruszanym wątkiem były potrzeby i oczekiwania młodzieży wobec osób dorosłych. Nasunęły się dwa główne wnioski: brak miejsca spotkań dla młodzieży oraz zbyt małe zaangażowanie osób dorosłych potrzebami młodych ludzi.

Uczestnicy forum stwierdzili, że mamy duży potencjał zarówno lokalowy jak i osobowy, ale nie jest on w pełni wykorzystany. W działaniach z młodzieżą trzeba traktować ich jako partnerów i pytać o ich potrzeby. Większość osób wyrażała swoje zainteresowanie sprawami młodych ludzi i zdeklarowała dalszą współpracę. Wójt Gminy Lubiewo obiecał, że zwróci większą uwagę na młodzież w działaniach samorządu. Spotkanie było bardzo intensywne, ale przede wszystkim owocne.

Forum zostało zorganizowane dzięki pozyskanej dotacji w programie Lokalne Fora Programu Równać Szanse finansowanego przez Polsko- Amerykańską Fundacje Wolności a realizowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

Zobacz inne wpisy z tej samej kategorii

Menu dostępności (ALT+U)