Uwaga! KONKURS!

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NA „KARTKĘ WIELKANOCNĄ”
LUBIEWO / BYSŁAW 2019 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Tematem konkursu jest: kartka wielkanocna z okazji świąt Wielkiej Nocy.
2. Organizatorem konkursu jest Biblioteka – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo.
3. Celami konkursu są:
· kultywowanie obrzędów i tradycji wielkanocnych,
· pobudzanie inwencji twórczej,
· rozwijanie wrażliwości estetycznej i uzdolnień plastycznych.

WARUNKI KONKURSU:
1. W konkursie obowiązują trzy kategorie:
a. uczniowie klas I – III szkoły podstawowej,
b. uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej,
c. uczniowie klas VII – VIII szkoły podstawowej oraz III gimnazjum,
d. „Rodzina” – prace wykonane przez starszą młodzież, dorosłych lub dzieci wspólnie
z rodzicami, a także prace grupowe.
2. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie kartki wielkanocnej w formie przestrzennej.
3. Prace złożone w konkursie muszą być pracami indywidualnymi, wykonanymi samodzielnie. Prace grupowe będą brane pod uwagę jedynie w kategorii „Rodzina”.
4. Forma pracy konkursowej, jak i dobór materiałów jest całkowicie dowolny.
5. Każda praca powinna zostać opatrzona czytelną metryczką zawierającą:
· imię i nazwisko autora pracy,
· klasę i nazwę szkoły,
· numer kontaktowy do rodzica (opiekuna prawnego).
6. Kartki wielkanocne należy dostarczyć na własny koszt do Biblioteki – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo, ul. Wincentego Witosa 1, 89-526 Lubiewo, do Filii Biblioteki w Bysławiu, ul. Strażacka 1, 89-510 Bysław lub do świetlic wiejskich na terenie Gminy Lubiewo.
7. Jedna osoba może złożyć jedną pracę konkursową.
8. Ostateczny termin składania prac konkursowych: 05.04.2019 r.
9. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród będzie miało miejsce w środę 10.04.2019 r. o godzinie 16:00 w Bibliotece – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo, ul. W. Witosa 1, Lubiewo.
10. Autorzy prac będą mogli odebrać swoje prace po zakończeniu konkursu i prezentacji prac od 10.04.2019 r. do 19.04.2019 r. za prace nie odebrane w terminie organizator nie ponosi odpowiedzialności.

OCENA PRAC:
1. Oceny prac dokona powołane Jury.
2. Kartki wielkanocne będą oceniane według następujących kryteriów:
· ogólne wrażenie estetyczne, oryginalność pomysłu,
· dobór i wykorzystanie materiałów,
· estetyka i staranność wykonania pracy,
· walory plastyczne: kompozycja, kolorystyka, dodatki.
3. Jury w każdej kategorii przyzna I, II, III miejsce.
4. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy ufundowane przez BCKiP Gminy Lubiewo.
5. Wyniki konkursu zawierające imiona i nazwiska uczestników, których prace zostały nagrodzone podane będą do publicznej wiadomości.
6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z konkursem będzie BCKiP Gminy Lubiewo. Dane osobowe uczestników konkursu będą zbierane i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Udział w konkursie będzie traktowany równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika konkursu w celach promocyjnych.

Zobacz inne wpisy z tej samej kategorii

Menu dostępności (ALT+U)