Konkurs na inicjatywy lokalne

Ogłaszamy KONKURS na inicjatywy lokalne!

Miejsce inicjatywy: plaża w Bysławiu.

Kto może zorganizować? Osoby indywidualne, organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z gminy Lubiewo.

Maksymalna kwota dofinansowania: 3000 zł

Masz pomysł na wydarzenie, czy warsztaty, które można zorganizować na plaży w Bysławiu? Wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY i weź udział w KONKURSIE!

Na Wasze zgłoszenia czekamy do środy 31 marca 2021.

Dofinansowano ze środków Programu „Lokalne Partnerstwa PAFW” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju i Filantropii w Polsce.

Regulamin konkursu na inicjatywy lokalne w projekcie „Kierunek PLAŻA”

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. „Kierunek PLAŻA” to projekt Biblioteki – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo oraz partnerów Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Lubiewie, Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Bysławiu, OSP w Bysławiu, Domu Weselnego „Bogsia”, Sołectwa Bysław, Gminy Lubiewo oraz Zakładu Komunalnego Gminy Lubiewo realizowany w ramach „Lokalnych Partnerstw PAFW – Programu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Filantropii w Polsce”.

I CELE:
• odkrywanie i wspieranie oddolnych inicjatywy kulturotwórczych realizowanych przez
mieszkańców Gminy Lubiewo w sposób nieformalny,
• pobudzanie i wzmacnianie aktywności społecznej,
• integracja lokalności społecznej o charakterze międzypokoleniowym i lokalnym,
• budowanie koalicji i współpracy miedzy mieszkańcami a Biblioteką – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo oraz partnerami projektu,
• zagospodarowanie zasobów i przestrzeni publicznej w konsekwencji podejmowanych
działań w ramach projektu.

II. KTO MOŻE ZGŁASZAĆ INICJATYWY?
• osoby indywidualne (pełnoletni mieszkańcy Gminy Lubiewo),
• organizacje pozarządowe (z terenu Gminy Lubiewo),
• grupy nieformalne (z terenu Gminy Lubiewo).

III. MIEJSCE REALIZACJI:

Projekt musi być realizowany na terenie plaży nad Jeziorem Bysławskim w Bysławiu.
IV. ILE INICJATYW MOŻNA ZGŁOSIĆ?
Wszyscy uprawnieni do udziału w projekcie mogą zgłosić jedną inicjatywę.

V. TERMIN REALIZACJI
Inicjatywy muszą być realizowane w okresie od 1 maja do 31 lipca 2021 r.

VI. FINANSOWANIE/BUDŻET

1. Projekty będą dofinansowane ze środków Programu „Lokalne Partnerstwa PAFW” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii
w Polsce” w ramach projektu pt. „PLAŻA- przyszłość, ludzie, animacja, życie, atmosfera”.
2. Kwota przeznaczona na realizacje projektu: 6.000 zł.
3. Maksymalna kwota dofinansowania jednej inicjatywy- 3000 zł.
4. Rozliczenia księgowe wspartych dofinansowaniem inicjatyw będą realizowane przez
księgowość Biblioteki – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo.
5. W ramach projektu nie przewiduje się dofinansowania kosztów działalności organizacji
(grupy/osoby) wspomagania ich, pokrywania ich kosztów funkcjonowania oraz za
przygotowanie projektu.

VII. GDZIE SKŁADAĆ PROJEKTY INICJATYW?
1. Projekty inicjatyw należy składać osobiście w Bibliotece – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00 lub drogą pocztową na adres: Biblioteka – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo, ul. W. Witosa 1, 89-526 Lubiewo
2. Rozpatrywane będą projekty inicjatyw złożone na oryginalnym FORMULARZU
ZGŁOSZENIOWYM – do pobrania ze strony internetowej www.bckip.lubiewo.pl lub
w formie papierowej w Bibliotece – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo.

VIII. TERMIN ZGŁASZANIA INICJATYW

Pomysły na inicjatywy należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca
2021 roku do godz. 18.00 osobiście lub pocztą na adres B-CKiP – decyduje data
wpłynięcia formularza do B-CKiP.

IX. ZASADY WYBORU INICJATYW
Wybór inicjatyw do realizacji i dofinansowania ma charakter uczestniczący i etapowy.

I ETAP- 31 marca –2 kwietnia 2021 roku
1. Ocena formalna – zgodność inicjatywy z założeniami niniejszego Regulaminu, której dokona KOMISJA KONKURSOWA .
2. Lista przyjętych do oceny merytorycznej inicjatyw zostanie ogłoszona dnia 2 kwietnia
2021, na stronie www.bckip.lubiewo.pl oraz fanpage instytucji kultury.

II ETAP

1. Inicjatywy, które przejdą pozytywna weryfikacje formalna zostaną ocenione pod względem
merytorycznym przez komisję konkursową, w skład której wejdą: dyrektor B-CKiP, księgowa, przedstawiciel SP w Lubiewie oraz OSP w Bysławiu.
2. Posiedzenie komisji będzie się między 6 a 8 kwietnia 2021 w siedzibie Biblioteki – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo, ul. W. Witosa 1, 89-526 Lubiewo
3. Inicjatywy ocenione zostaną przez komisję konkursową zgodnie z kryteriami zawartymi
w formularzu zgłoszeniowym przy wykorzystaniu Instrukcji Oceny Inicjatyw (Załącznik numer 1 do Regulaminu).
4. Autorzy inicjatyw lub ich przedstawiciele zobligowani są do krótkiego przedstawienia
założeń swojej inicjatywy komisji konkursowej (wystąpienie do 5 minut oraz czas na
pytania komisji konkursowej). Autorzy zostaną przez nas powiadomieni o terminie spotkania na żywo, rozmowie telefonicznej bądź połączeniu video np. poprzez Messengera.
5. Komisja konkursowa, po głosowaniu, wybierze projekty, które sfinansuje.

III ETAP
1. Spośród projektów komisja konkursowa wybierze projekty do realizacji
i sfinansowania.
2. B-CKiP dopuszcza negocjacje związane z kwota dofinansowania wybranych inicjatyw.
3. O negocjacjach i kwocie dofinansowania wybranych inicjatyw ostatecznie zdecyduje komisja konkursowa.
4. Od decyzji komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie.
5. Ogłoszenie oficjalnych wyników wyboru inicjatyw nastąpi 9 kwietnia 2021 r.
6. Koordynatorzy wybranych inicjatyw zobligowani są do wspólnego opracowania formy realizacji inicjatywy we współpracy z B-CKiP (konsultacje w terminie do 16 kwietnia 2021 r.


Szczegółowych informacji oraz konsultacji telefonicznych udziela dyrektor B-CKiP,
tel. 512 864 195.Wykaz kosztów kwalifikowanych inicjatyw określa Załącznik nr 2 do Regulaminu

Załącznik numer 1 – do Regulaminu konkursu na inicjatywy lokalne w projekcie
” Kierunek PLAŻA” – koszty kwalifikowalne – Instrukcja Oceny Inicjatyw


INSTRUKCJA OCENY INICJATYW:

1) CO I DLACZEGO? (0-20 PUNKTÓW) – OCENA POD KĄTEM:
a) Oryginalności pomysłu.
b) Uzasadnienia zrealizowania akurat tego pomysłu.
c) Wykazanie potencjalnych zmian dzięki realizacji pomysłu.
d) Wykazanie potencjalnych efektów realizacji danego pomysłu.

2) Z KIM ZROBIMY? (0-20 PUNKTÓW) – OCENA POD KĄTEM
:
a) Wykazanie uczestników / potencjalnych uczestników danego pomysłu – jak duża szansa
jest na ich zaangażowanie/uczestnictwo.
b) Wykazanie partnerów (osób, grup nieformalnych i formalnych, artystów, mieszkańców
ulicy/osiedla, firm, sąsiadów, stowarzyszeń, instytucji, ekspertów), z którymi zostanie
podjęta współpraca na rzecz danego pomysłu.
c) Wykazanie poziomu zaangażowania powyższych (wolontariat, zaangażowanie płatne,
doradztwo eksperckie, zaangażowanie społeczne itp.).


3) KIEDY ZROBIMY? ZA ILE ZROBIMY? (0-20)
a) Jakość harmonogramu – obecność okresów: przygotowawczego, realizacji,
podsumowania.
b) Jakość budżetu – realność i racjonalność kosztów, racjonalność kosztów do efektów.

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu na inicjatywy lokalne w projekcie
„Kierunek PLAŻA”– koszty kwalifikowalne

Koszty kwalifikowalne:
1. Wydatki związane z realizacja zadania musza spełniać następujące warunki (łącznie):
a. niezbędne dla realizacji zadania;
b. efektywne i racjonalne;
c. poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków, tj. w danym roku budżetowym,
w którym dofinansowanie zostało przyznane, nie wcześniej, niż z dniem 22 kwietnia 2021 r.;
d. poniesione zgodnie z ustawa Prawo zamówień publicznych;
e. udokumentowane;
f. poniesione na rzecz realizacji inicjatywy przez Bibliotekę – Centrum kultury i Promocji Gminy Lubiewo (faktura, umowa, rachunek)
2. Za wydatki kwalifikowane uznaje się:
a. honoraria/wynagrodzenia za działania merytoryczne i obsługę przedsięwzięcia, instruktorów – prowadzących warsztaty/ twórców/artystów, koordynatora zadania, redaktorów i autorów tekstów do publikacji, członków jury, konferansjerów i osób prowadzących (np. koncerty, spotkania z artystami), tłumaczy, opiekunów dzieci, osób
niepełnosprawnych uczestniczących w projekcie, pracowników obsługi technicznej
przedsięwzięć w ramach zadania (scena, nagłośnienie, oświetlenie, nagranie, strojenie
instrumentów, dokumentacja – z wyłączeniem kosztów sprzątania), osób przygotowujących
ewaluacje i dokumentacje projektu;
(UWAGA! Do tej pozycji nie kwalifikują się płace pracowników etatowych
wnioskodawcy. Są to wyłącznie koszty finansowane w oparciu o faktury oraz umowy
zlecenia/o dzieło wraz z rachunkiem)
b. delegacje i diety wolontariuszy uczestniczących w projekcie;
c. zakup materiałów niezbędnych do realizacji zajęć warsztatowych oraz przedsięwzięć
artystycznych,
d. koszty podróży/transportu: uczestników warsztatów, artystów i in. osób związanych
z realizacją zadania, scenografii, instrumentów, elementów wyposażenia technicznego/sceny;
f. koszty nagrań (audio i video) materiałów stanowiących część zadania;
g. scenografie i stroje: projekt, wykonanie (w tym koszt materiałów);
h. noclegi i wyżywienie dla uczestników przedsięwzięć organizowanych w ramach zadania,
w tym artystów i jurorów;
i. dokumentacje/rejestracje realizacji zadania (filmowa, dźwiękowa, zdjęciowa) – koszty te
nie mogą przekroczyć 10% dofinansowania; koszty promocji;
j. kampanie informacyjne (np. druki) –koszty te nie mogą przekroczyć 10% dofinansowania;
k. zakup praw autorskich lub licencji;
l. niezbędne ubezpieczenia;
m. zakup środków spożywczych do 10% wartości projektu.

Zobacz inne wpisy z tej samej kategorii

Menu dostępności (ALT+U)