Szukasz pracy? Dołącz do naszego zespołu!

Biblioteka – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo ogłasza nabór na stanowisku OPIEKUNKI ŚWIETLICY.

Jeżeli jesteś osobą otwartą, pełną pomysłów, lubisz pracować z ludźmi i chcesz realizować swoje pomysły – dołącz do nas!

Szukasz pracy? Dołącz do zespołu B-CKiP!

Jesteśmy ośrodkiem promującym kulturę wśród mieszkańców gminy Lubiewo. Nasza obecna struktura obejmuje centrum kultury w Lubiewie, Gminną Bibliotekę Publiczną w Lubiewie, Filię Biblioteki w Bysławiu oraz świetlice wiejskie na terenie gminy Lubiewo. Nasze główne obszary działania obejmują edukację kulturalną, promocję czytelnictwa, a także działania animacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych z gminy Lubiewo.

Warunki pracy:

  • 1 etat,
  • umowa o pracę,
  • praca w Świetlicy Wiejskiej w Bysławiu oraz Świetlicy Wiejskiej w Bysławku,
  • możliwość pracy na stałe.

Składanie aplikacji do 22 września 2023, do godz. 18:00

Rozpoczęcie pracy od 2 października 2023.

Składanie dokumentów (CV i list motywacyjny) osobiście w siedzibie B-CKiP, mailowo (bckip@lubiewo.pl) lub pocztą tradycyjną (Biblioteka – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo ul. W. Witosa 1, 89-526 Lubiewo).

Szczegółowy opis wymagań, niezbędnych dokumentów oraz zakres obowiązku znajduje się pod plakatem.

I. Wymagane dokumenty:

1)    życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej;
2)    list motywacyjny;
3)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Pobierz tutaj: KWESTIONARIUSZ-OSOBOWY-DLA-OSOBYPobierz
4)    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i zdobyte kwalifikacje;
5)    dokumenty potwierdzające staż pracy;
6)    oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku;
7)    oświadczenie kandydata o posiadaniu  pełnej  zdolności  do  czynności  prawnych  oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
8)    oświadczenie o niekaralności lub oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
9)    oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Pobierz tutaj: Klauzula-inf.-rekrutacja-dla-pracownikówPobierz

II. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:

22 września 2023 r. do godz. 18:00 (składanie aplikacji na stanowisko)

2 października 2023 r. (rozpoczęcie pracy)

b. Sposób:

1)    Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Biblioteki – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo, ul. W. Witosa 1, 89-526 Lubiewo osobiście do godz. 18:00 lub drogą pocztową do dnia 22 września 2023 r. Decyduje data stempla pocztowego.
2)    Na kopercie powinien znajdować się napis: „Nabór na stanowisko opiekunki świetlicy w świetlicy wiejskiej w Bysławiu i Bysławku”.

c. Miejsce:

W siedzibie Biblioteki – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo, ul. W. Witosa 1, 89-526 Lubiewo

Warunki pracy:

Wymiar etatu: 1

Umowa o pracę

Praca w Świetlicy Wiejskiej w Bysławiu oraz Świetlicy Wiejskiej w Bysławku

III. Informacje dodatkowe:

Rekrutacja polegać będzie na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z osobami, które spełniły wymagania formalne. Kandydaci będą informowani telefonicznie o terminie i godzinie rozmowy. Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu 512 864 195.

Dyrektor B-CKiP Gminy Lubiewo zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub braku rozstrzygnięcia naboru.

Zobacz inne wpisy z tej samej kategorii

Menu dostępności (ALT+U)