Uwaga! Praca!

Biblioteka – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo ogłasza nabór na stanowisko Głównego Księgowego!

Szukasz pracy? Dołącz do zespołu B-CKiP!

Jesteśmy ośrodkiem promującym kulturę wśród mieszkańców gminy Lubiewo. Nasza obecna struktura obejmuje centrum kultury w Lubiewie, Gminną Bibliotekę Publiczną w Lubiewie, Filię Biblioteki w Bysławiu oraz świetlice wiejskie na terenie gminy Lubiewo. Nasze główne obszary działania obejmują edukację kulturalną, promocję czytelnictwa, a także działania animacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych z gminy Lubiewo.

Warunki pracy:

 • 0,5 etatu,
 • umowa o pracę,
 • praca w siedzibie B-CKiP, I piętro.

Składanie aplikacji do 23 czerwca 2021, do godz. 16:00

Rozpoczęcie pracy od 1 lipca 2021.

Szczegółowy opis wymagań, niezbędnych dokumentów oraz zakres obowiązku znajduje się pod plakatem.

Wymagania w stosunku do kandydatów na stanowisku Głównego Księgowego w Bibliotece – Centrum Kultury
i Promocji Gminy Lubiewo

a. Wymagania niezbędne:

Kandydat powinien być osobą, która wg Ustawy o finansach publicznych spełnia następujące wymagania:
1)    posiada obywatelstwo polskie, obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
2)    ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3)    nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
4)    posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
5)    spełnia jeden z poniższych warunków:

 • ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3- letnią praktykę w księgowości,
 • ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6- letnią praktykę w księgowości,
 • jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

6)    Zna przepisy ustaw o: finansach publicznych, o rachunkowości, prawo zamówień publicznych, kodeksu pracy, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

b. Wymagania dodatkowe:

1)    umiejętność obsługi komputera, dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel), programów księgowych, PŁATNIK, oraz sprzętu biurowego;
2)    znajomość gospodarki finansowej instytucji kultury, dyscypliny finansów publicznych, planu kont, księgowości, przepisów prawa pracy pracowników instytucji kultury;
3)    umiejętność pracy w zintegrowanych systemach informatycznych, w tym programów księgowych, sprawozdawczych i bankowych;
4)    umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia , umiejętność planowania finansowego i budżetowania;
5)    znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego;
6)    inicjatywa dobrej organizacji pracy i chęci doskonalenia umiejętności; 7)    komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, systematyczność, skrupulatność oraz zaangażowanie;
8)    umiejętność pracy pod presją (czasu, zadań i ich celów).

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie rachunkowości B-CKiP zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku B-CKIP Lubiewo,
 3. przeprowadzenie inwentaryzacji środków pieniężnych na rachunkach bankowych, kredytów bankowych oraz należności i zobowiązań drogą uzyskania od banków potwierdzenia sald,
 4. prowadzenie rejestru środków trwałych,
 5. dokumentowanie wyceny spisanych z natury składników majątkowych i ustalenie ich łącznej wartości,
 6. prowadzenie ksiąg inwentarzowych wyposażenia B-CKiP Lubiewo,
 7. ustalenie różnic inwentaryzacyjnych i ujmowanie ich w księgach rachunkowych,
 8. ustalenie odpisów amortyzacyjnych i ich księgowanie,
 9. sporządzanie faktur sprzedaży, przygotowywanie i wykonywanie operacji bankowych, opisywanie i przygotowywanie dokumentów księgowych do dalszej dekretacji.    
 10. sporządzanie umów o pracę i innych niezbędnych informacji związanych z wynagrodzeniami,
 11. sporządzanie dokumentów związanych z umowami-zleceniami i umowami o dzieło,
 12. prowadzenie akt osobowych, ewidencji czasu pracy  i dokumentów w sprawach związanych ze stosunkiem pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 13. naliczanie wynagrodzeń i pochodnych, składek, potrąceń oraz terminowe ich przekazywanie,
 14. prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników,
 15. sporządzenie rocznej informacji o pobranych zaliczkach podatku dochodowego,
 16. obsługa programu PŁATNIK sporządzanie, rozliczanie i przesyłania drogą elektroniczną dokumentacji ZUS,
 17. sporządzenie list wypłat zasiłków (chorobowych itp.),
 18. sporządzanie dokumentacji dot. realizacji świadczenia urlopowego,
 19. sporządzenie planów finansowych i sprawozdań z jego wykonania oraz bieżące dokonywanie korekt,
 20. przygotowywanie projektów budżetu B-CKiP Lubiewo oraz harmonogramu wydatków,
 21. sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej B-CKiP,
 22. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym B-CKiP, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych,
 23. ustalenie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy oraz sporządzanie miesięcznych deklaracji na te zaliczki oraz zeznań rocznych,
 24. sporządzanie sprawozdań finansowych z wykorzystanej dotacji przyznanej przez organizatora – Gminę,
 25. przygotowanie projektów planu kont, instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji inwentaryzacyjnej i innych zarządzeń wewnętrznych regulujących funkcjonowanie gospodarki finansowej B-CKiP Lubiewo,
 26. należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji finansowo-księgowej,
 27. wsparcie dyrektora w zakresie optymalnych rozwiązań finansowo-księgowych.

V. Wymagane dokumenty:

1)    życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej;
2)    list motywacyjny;
3)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie


4)    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i zdobyte kwalifikacje;
5)    dokumenty potwierdzające staż pracy;
6)    oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku;
7)    oświadczenie kandydata o posiadaniu  pełnej  zdolności  do  czynności  prawnych  oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
8)    oświadczenie o niekaralności lub oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
9)    oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:

21 maja 2021 r. do godz. 16:00:00 (składanie aplikacji na stanowisko)

1 czerwca 2021 r. (rozpoczęcie pracy)

b. Sposób:

1)    Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Biblioteki – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo, ul. W. Witosa 1, 89-526 Lubiewo osobiście do godz. 16:00 lub drogą pocztową do dnia 21 maja 2021 r. Decyduje data stempla pocztowego.
2)    Na kopercie powinien znajdować się napis: „Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w B-CKiP Gminy Lubiewo”.

c. Miejsce:

W siedzibie Biblioteki – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo, ul. W. Witosa 1, 89-526 Lubiewo

Warunki pracy:

Wymiar etatu  0,5

Umowa o pracę

Praca w siedzibie głównej instytucji: BCKiP Gminy Lubiewo, ul. W. Witosa 1, 89-526 Lubiewo, I piętro

VII. Informacje dodatkowe:

Rekrutacja polegać będzie na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z osobami, które spełniły wymagania formalne. Kandydaci będą informowani telefonicznie o terminie i godzinie rozmowy. Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu 512 864 195.

Dyrektor B-CKiP Gminy Lubiewo zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub braku rozstrzygnięcia naboru.

Zobacz inne wpisy z tej samej kategorii

Menu dostępności (ALT+U)